فراعنه - feraıne

لغت ناجي - Lugat-i Naci فراعنه maddesi. Sayfa:561 ; feraıne , Ferâine


Lugatı naci sözlüğü feraıne maddesi. osmanlıcada feraıne ne demek, feraıne anlamı manası, feraıne osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte feraıne hakkında bilgi. Arapça feraıne ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada feraıne anlamı. , Ferâine

فراعنه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فراعنه يقول ما التركية . معنى فراعنه اللغة التركية

فراعنه می گویند آنچه ترکیه. معنای فراعنه زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191