فرجه - fürce

لغت ناجي - Lugat-i Naci فرجه maddesi. Sayfa:562 ; fürce


Lugatı naci sözlüğü fürce maddesi. osmanlıcada fürce ne demek, fürce anlamı manası, fürce osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte fürce hakkında bilgi. Arapça fürce ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada fürce anlamı.

فرجه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فرجه يقول ما التركية . معنى فرجه اللغة التركية

فرجه می گویند آنچه ترکیه. معنای فرجه زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195