فرخ افندى - ferruh efendi

لغت ناجي - Lugat-i Naci فرخ افندى maddesi. Sayfa:562


فرخ افندى ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فرخ افندى يقول ما التركية . معنى فرخ افندى اللغة التركية

فرخ افندى می گویند آنچه ترکیه. معنای فرخ افندى زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194