فرمايش - fermayiş

لغت ناجي - Lugat-i Naci فرمايش maddesi. Sayfa:566 ; fermayiş , fermâyiş-i şâl


Lugatı naci sözlüğü fermayiş maddesi. osmanlıcada fermayiş ne demek, fermayiş anlamı manası, fermayiş osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte fermayiş hakkında bilgi. Arapça fermayiş ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada fermayiş anlamı. , fermâyiş-i şâl

فرمايش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فرمايش يقول ما التركية . معنى فرمايش اللغة التركية

فرمايش می گویند آنچه ترکیه. معنای فرمايش زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192