فروز - füruz

لغت ناجي - Lugat-i Naci فروز maddesi. Sayfa:566 ; füruz


Lugatı naci sözlüğü füruz maddesi. osmanlıcada füruz ne demek, füruz anlamı manası, füruz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte füruz hakkında bilgi. Arapça füruz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada füruz anlamı.

فروز ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فروز يقول ما التركية . معنى فروز اللغة التركية

فروز می گویند آنچه ترکیه. معنای فروز زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195