فروزان - furuzan

لغت ناجي - Lugat-i Naci فروزان maddesi. Sayfa:566 ; furuzan , fürûzân


Lugatı naci sözlüğü furuzan maddesi. osmanlıcada furuzan ne demek, furuzan anlamı manası, furuzan osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte furuzan hakkında bilgi. Arapça furuzan ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada furuzan anlamı. , fürûzân

فروزان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فروزان يقول ما التركية . معنى فروزان اللغة التركية

فروزان می گویند آنچه ترکیه. معنای فروزان زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196