فسانه - Fesâne

لغت ناجي - Lugat-i Naci فسانه maddesi. Sayfa:568 ; fesane


Lugatı naci sözlüğü fesane maddesi. osmanlıcada fesane ne demek, fesane anlamı manası, fesane osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte fesane hakkında bilgi. Arapça fesane ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada fesane anlamı.

فسانه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فسانه يقول ما التركية . معنى فسانه اللغة التركية

فسانه می گویند آنچه ترکیه. معنای فسانه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192