فطور - fatur

لغت ناجي - Lugat-i Naci فطور maddesi. Sayfa:571 ; fetur , fatûr


Lugatı naci sözlüğü fetur maddesi. osmanlıcada fetur ne demek, fetur anlamı manası, fetur osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte fetur hakkında bilgi. Arapça fetur ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada fetur anlamı. , fatûr

فطور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فطور يقول ما التركية . معنى فطور اللغة التركية

فطور می گویند آنچه ترکیه. معنای فطور زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197