قابليت - kabiliyyet

لغت ناجي - Lugat-i Naci قابليت maddesi. Sayfa:580 ; kabiliyyet , kaabiliyet , kabiliyet


Lugatı naci sözlüğü kabiliyyet maddesi. osmanlıcada kabiliyyet ne demek, kabiliyyet anlamı manası, kabiliyyet osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kabiliyyet hakkında bilgi. Arapça kabiliyyet ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kabiliyyet anlamı. , kaabiliyet , kabiliyet

قابليت ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

قابليت يقول ما التركية . معنى قابليت اللغة التركية

قابليت می گویند آنچه ترکیه. معنای قابليت زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193