قاپوت - kaput

لغت ناجي - Lugat-i Naci قاپوت maddesi. Sayfa:580 ; kaput


Lugatı naci sözlüğü kaput maddesi. osmanlıcada kaput ne demek, kaput anlamı manası, kaput osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kaput hakkında bilgi. Arapça kaput ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kaput anlamı.

قاپوت ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

قاپوت يقول ما التركية . معنى قاپوت اللغة التركية

قاپوت می گویند آنچه ترکیه. معنای قاپوت زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195