قافيه سنج - Kâfiyesenc

لغت ناجي - Lugat-i Naci قافيه سنج maddesi. Sayfa:582 ; kafiye-sene


Lugatı naci sözlüğü kafiye-sene maddesi. osmanlıcada kafiye-sene ne demek, kafiye-sene anlamı manası, kafiye-sene osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kafiye-sene hakkında bilgi. Arapça kafiye-sene ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kafiye-sene anlamı.

قافيه سنج ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

قافيه سنج يقول ما التركية . معنى قافيه سنج اللغة التركية

قافيه سنج می گویند آنچه ترکیه. معنای قافيه سنج زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192