گذشتگان - Güzeştegân

لغت ناجي - Lugat-i Naci گذشتگان maddesi. Sayfa:619 ; güzeste-gân


Lugatı naci sözlüğü güzeste-gân maddesi. osmanlıcada güzeste-gân ne demek, güzeste-gân anlamı manası, güzeste-gân osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte güzeste-gân hakkında bilgi. Arapça güzeste-gân ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada güzeste-gân anlamı.

گذشتگان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

گذشتگان يقول ما التركية . معنى گذشتگان اللغة التركية

گذشتگان می گویند آنچه ترکیه. معنای گذشتگان زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197