گران پشت - geranpuşt

لغت ناجي - Lugat-i Naci گران پشت maddesi. Sayfa:620 ; girân-püşt


Lugatı naci sözlüğü girân-püşt maddesi. osmanlıcada girân-püşt ne demek, girân-püşt anlamı manası, girân-püşt osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte girân-püşt hakkında bilgi. Arapça girân-püşt ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada girân-püşt anlamı.

گران پشت ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

گران پشت يقول ما التركية . معنى گران پشت اللغة التركية

گران پشت می گویند آنچه ترکیه. معنای گران پشت زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195