گرانخواب - giranhavab

لغت ناجي - Lugat-i Naci گرانخواب maddesi. Sayfa:620 ; girân-hâb


Lugatı naci sözlüğü girân-hâb maddesi. osmanlıcada girân-hâb ne demek, girân-hâb anlamı manası, girân-hâb osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte girân-hâb hakkında bilgi. Arapça girân-hâb ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada girân-hâb anlamı.

گرانخواب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

گرانخواب يقول ما التركية . معنى گرانخواب اللغة التركية

گرانخواب می گویند آنچه ترکیه. معنای گرانخواب زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197