گرانمايه - Girânmâye

لغت ناجي - Lugat-i Naci گرانمايه maddesi. Sayfa:621 ; girân-mâye


Lugatı naci sözlüğü girân-mâye maddesi. osmanlıcada girân-mâye ne demek, girân-mâye anlamı manası, girân-mâye osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte girân-mâye hakkında bilgi. Arapça girân-mâye ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada girân-mâye anlamı.

گرانمايه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

گرانمايه يقول ما التركية . معنى گرانمايه اللغة التركية

گرانمايه می گویند آنچه ترکیه. معنای گرانمايه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192