لازب - Lâzib

لغت ناجي - Lugat-i Naci لازب maddesi. Sayfa:649 ; lâzib


Lugatı naci sözlüğü lâzib maddesi. osmanlıcada lâzib ne demek, lâzib anlamı manası, lâzib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte lâzib hakkında bilgi. Arapça lâzib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada lâzib anlamı.

لازب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

لازب يقول ما التركية . معنى لازب اللغة التركية

لازب می گویند آنچه ترکیه. معنای لازب زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196