لامبه - lamba

لغت ناجي - Lugat-i Naci لامبه maddesi. Sayfa:650 ; lamba


Lugatı naci sözlüğü lamba maddesi. osmanlıcada lamba ne demek, lamba anlamı manası, lamba osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte lamba hakkında bilgi. Arapça lamba ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada lamba anlamı.

لامبه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

لامبه يقول ما التركية . معنى لامبه اللغة التركية

لامبه می گویند آنچه ترکیه. معنای لامبه زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196