آذرپرست - âzerperest

لغت ناجي - Lugat-i Naci آذرپرست maddesi. Sayfa:5 ; âzer-perest


Lugatı naci sözlüğü âzer-perest maddesi. osmanlıcada âzer-perest ne demek, âzer-perest anlamı manası, âzer-perest osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âzer-perest hakkında bilgi. Arapça âzer-perest ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âzer-perest anlamı.

آذرپرست ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آذرپرست يقول ما التركية . معنى آذرپرست اللغة التركية

آذرپرست می گویند آنچه ترکیه. معنای آذرپرست زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191