لواطه - Livâta

لغت ناجي - Lugat-i Naci لواطه maddesi. Sayfa:661 ; livâta


Lugatı naci sözlüğü livâta maddesi. osmanlıcada livâta ne demek, livâta anlamı manası, livâta osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte livâta hakkında bilgi. Arapça livâta ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada livâta anlamı.

لواطه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

لواطه يقول ما التركية . معنى لواطه اللغة التركية

لواطه می گویند آنچه ترکیه. معنای لواطه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194