آذينه - âzîne

لغت ناجي - Lugat-i Naci آذينه maddesi. Sayfa:5 ; azine


Lugatı naci sözlüğü azine maddesi. osmanlıcada azine ne demek, azine anlamı manası, azine osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte azine hakkında bilgi. Arapça azine ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada azine anlamı.

آذينه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آذينه يقول ما التركية . معنى آذينه اللغة التركية

آذينه می گویند آنچه ترکیه. معنای آذينه زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193