ماوراء - maverae

لغت ناجي - Lugat-i Naci ماوراء maddesi. Sayfa:673 ; maverae


Lugatı naci sözlüğü maverae maddesi. osmanlıcada maverae ne demek, maverae anlamı manası, maverae osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte maverae hakkında bilgi. Arapça maverae ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada maverae anlamı.

ماوراء ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ماوراء يقول ما التركية . معنى ماوراء اللغة التركية

ماوراء می گویند آنچه ترکیه. معنای ماوراء زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195