ماه روزه - mah ruze

لغت ناجي - Lugat-i Naci ماه روزه maddesi. Sayfa:6743 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192