ماه نخشب - mah nahşeb

لغت ناجي - Lugat-i Naci ماه نخشب maddesi. Sayfa:6746 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195