مأيوس - me'yus

لغت ناجي - Lugat-i Naci مأيوس maddesi. Sayfa:675 ; me’yûs


Lugatı naci sözlüğü me’yûs maddesi. osmanlıcada me’yûs ne demek, me’yûs anlamı manası, me’yûs osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte me’yûs hakkında bilgi. Arapça me’yûs ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada me’yûs anlamı.

مأيوس ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مأيوس يقول ما التركية . معنى مأيوس اللغة التركية

مأيوس می گویند آنچه ترکیه. معنای مأيوس زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191