متحشد - mütehaşşid

لغت ناجي - Lugat-i Naci متحشد maddesi. Sayfa:685 ; mütehaşşid


Lugatı naci sözlüğü mütehaşşid maddesi. osmanlıcada mütehaşşid ne demek, mütehaşşid anlamı manası, mütehaşşid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehaşşid hakkında bilgi. Arapça mütehaşşid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehaşşid anlamı.

متحشد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متحشد يقول ما التركية . معنى متحشد اللغة التركية

متحشد می گویند آنچه ترکیه. معنای متحشد زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197