متحصل - mütehassıl

لغت ناجي - Lugat-i Naci متحصل maddesi. Sayfa:685 ; mütehassıl


Lugatı naci sözlüğü mütehassıl maddesi. osmanlıcada mütehassıl ne demek, mütehassıl anlamı manası, mütehassıl osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehassıl hakkında bilgi. Arapça mütehassıl ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehassıl anlamı.

متحصل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متحصل يقول ما التركية . معنى متحصل اللغة التركية

متحصل می گویند آنچه ترکیه. معنای متحصل زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191