متخارش - mütehariş

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخارش maddesi. Sayfa:686 ; mütehâriş


Lugatı naci sözlüğü mütehâriş maddesi. osmanlıcada mütehâriş ne demek, mütehâriş anlamı manası, mütehâriş osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehâriş hakkında bilgi. Arapça mütehâriş ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehâriş anlamı.

متخارش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخارش يقول ما التركية . معنى متخارش اللغة التركية

متخارش می گویند آنچه ترکیه. معنای متخارش زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195