متخاطب - mütehatıp

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخاطب maddesi. Sayfa:686 ; mütehâtıb


Lugatı naci sözlüğü mütehâtıb maddesi. osmanlıcada mütehâtıb ne demek, mütehâtıb anlamı manası, mütehâtıb osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehâtıb hakkında bilgi. Arapça mütehâtıb ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehâtıb anlamı.

متخاطب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخاطب يقول ما التركية . معنى متخاطب اللغة التركية

متخاطب می گویند آنچه ترکیه. معنای متخاطب زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196