متخدش - mütehaddiş

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخدش maddesi. Sayfa:686 ; mütehaddis


Lugatı naci sözlüğü mütehaddis maddesi. osmanlıcada mütehaddis ne demek, mütehaddis anlamı manası, mütehaddis osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehaddis hakkında bilgi. Arapça mütehaddis ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehaddis anlamı.

متخدش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخدش يقول ما التركية . معنى متخدش اللغة التركية

متخدش می گویند آنچه ترکیه. معنای متخدش زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194