متخرق - müteharrik

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخرق maddesi. Sayfa:686 ; Müteharrik


Lugatı naci sözlüğü Müteharrik maddesi. osmanlıcada Müteharrik ne demek, Müteharrik anlamı manası, Müteharrik osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Müteharrik hakkında bilgi. Arapça Müteharrik ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Müteharrik anlamı.

متخرق ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخرق يقول ما التركية . معنى متخرق اللغة التركية

متخرق می گویند آنچه ترکیه. معنای متخرق زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197