متخشع - Mütehaşşi'

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخشع maddesi. Sayfa:686 ; mütehaşşi , mütehaşşi'


Lugatı naci sözlüğü mütehaşşi maddesi. osmanlıcada mütehaşşi ne demek, mütehaşşi anlamı manası, mütehaşşi osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehaşşi hakkında bilgi. Arapça mütehaşşi ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehaşşi anlamı. , mütehaşşi'

متخشع ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخشع يقول ما التركية . معنى متخشع اللغة التركية

متخشع می گویند آنچه ترکیه. معنای متخشع زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191