متخشن - mütehaşşin

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخشن maddesi. Sayfa:686 ; mütehaşşin


Lugatı naci sözlüğü mütehaşşin maddesi. osmanlıcada mütehaşşin ne demek, mütehaşşin anlamı manası, mütehaşşin osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehaşşin hakkında bilgi. Arapça mütehaşşin ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehaşşin anlamı.

متخشن ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخشن يقول ما التركية . معنى متخشن اللغة التركية

متخشن می گویند آنچه ترکیه. معنای متخشن زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192