متخطي - mütehatti

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخطي maddesi. Sayfa:687


متخطي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخطي يقول ما التركية . معنى متخطي اللغة التركية

متخطي می گویند آنچه ترکیه. معنای متخطي زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191