متخفف - mütehaffif

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخفف maddesi. Sayfa:687 ; mütehaffif


Lugatı naci sözlüğü mütehaffif maddesi. osmanlıcada mütehaffif ne demek, mütehaffif anlamı manası, mütehaffif osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehaffif hakkında bilgi. Arapça mütehaffif ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehaffif anlamı.

متخفف ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخفف يقول ما التركية . معنى متخفف اللغة التركية

متخفف می گویند آنچه ترکیه. معنای متخفف زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192