متداخل - mütedahıl

لغت ناجي - Lugat-i Naci متداخل maddesi. Sayfa:687 ; mütedahıl , mütedâhil


Lugatı naci sözlüğü mütedahıl maddesi. osmanlıcada mütedahıl ne demek, mütedahıl anlamı manası, mütedahıl osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütedahıl hakkında bilgi. Arapça mütedahıl ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütedahıl anlamı. , mütedâhil

متداخل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متداخل يقول ما التركية . معنى متداخل اللغة التركية

متداخل می گویند آنچه ترکیه. معنای متداخل زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196