متدرس - Mütederris

لغت ناجي - Lugat-i Naci متدرس maddesi. Sayfa:687 ; müteberris , mütederris


Lugatı naci sözlüğü müteberris maddesi. osmanlıcada müteberris ne demek, müteberris anlamı manası, müteberris osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müteberris hakkında bilgi. Arapça müteberris ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müteberris anlamı. , mütederris

متدرس ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متدرس يقول ما التركية . معنى متدرس اللغة التركية

متدرس می گویند آنچه ترکیه. معنای متدرس زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196