متراسل - Müterâsil

لغت ناجي - Lugat-i Naci متراسل maddesi. Sayfa:688 ; müterâsil


Lugatı naci sözlüğü müterâsil maddesi. osmanlıcada müterâsil ne demek, müterâsil anlamı manası, müterâsil osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müterâsil hakkında bilgi. Arapça müterâsil ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müterâsil anlamı.

متراسل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متراسل يقول ما التركية . معنى متراسل اللغة التركية

متراسل می گویند آنچه ترکیه. معنای متراسل زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197