مترتب - müterattib

لغت ناجي - Lugat-i Naci مترتب maddesi. Sayfa:688 ; müterattib , müterettib


Lugatı naci sözlüğü müterattib maddesi. osmanlıcada müterattib ne demek, müterattib anlamı manası, müterattib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müterattib hakkında bilgi. Arapça müterattib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müterattib anlamı. , müterettib

مترتب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مترتب يقول ما التركية . معنى مترتب اللغة التركية

مترتب می گویند آنچه ترکیه. معنای مترتب زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194