مترجي - müterecca

لغت ناجي - Lugat-i Naci مترجي maddesi. Sayfa:688


مترجي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مترجي يقول ما التركية . معنى مترجي اللغة التركية

مترجي می گویند آنچه ترکیه. معنای مترجي زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197