مترحل - müterahhıl

لغت ناجي - Lugat-i Naci مترحل maddesi. Sayfa:688 ; müterahhıl


Lugatı naci sözlüğü müterahhıl maddesi. osmanlıcada müterahhıl ne demek, müterahhıl anlamı manası, müterahhıl osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müterahhıl hakkında bilgi. Arapça müterahhıl ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müterahhıl anlamı.

مترحل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مترحل يقول ما التركية . معنى مترحل اللغة التركية

مترحل می گویند آنچه ترکیه. معنای مترحل زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191