‌مترحم - müterahhım

لغت ناجي - Lugat-i Naci ‌مترحم maddesi. Sayfa:688 ; müterahhım , müterahhim


Lugatı naci sözlüğü müterahhım maddesi. osmanlıcada müterahhım ne demek, müterahhım anlamı manası, müterahhım osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müterahhım hakkında bilgi. Arapça müterahhım ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müterahhım anlamı. , müterahhim

‌مترحم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

‌مترحم يقول ما التركية . معنى ‌مترحم اللغة التركية

‌مترحم می گویند آنچه ترکیه. معنای ‌مترحم زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192