مترسب - müterassib

لغت ناجي - Lugat-i Naci مترسب maddesi. Sayfa:689 ; müterassib , müteressib


Lugatı naci sözlüğü müterassib maddesi. osmanlıcada müterassib ne demek, müterassib anlamı manası, müterassib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müterassib hakkında bilgi. Arapça müterassib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müterassib anlamı. , müteressib

مترسب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مترسب يقول ما التركية . معنى مترسب اللغة التركية

مترسب می گویند آنچه ترکیه. معنای مترسب زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195