مترسم - müterassim

لغت ناجي - Lugat-i Naci مترسم maddesi. Sayfa:689 ; müterassim , müteressim


Lugatı naci sözlüğü müterassim maddesi. osmanlıcada müterassim ne demek, müterassim anlamı manası, müterassim osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müterassim hakkında bilgi. Arapça müterassim ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müterassim anlamı. , müteressim

مترسم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مترسم يقول ما التركية . معنى مترسم اللغة التركية

مترسم می گویند آنچه ترکیه. معنای مترسم زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196