مترقي - müterakki

لغت ناجي - Lugat-i Naci مترقي maddesi. Sayfa:689


مترقي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مترقي يقول ما التركية . معنى مترقي اللغة التركية

مترقي می گویند آنچه ترکیه. معنای مترقي زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192