مترمرم - müteremrim

لغت ناجي - Lugat-i Naci مترمرم maddesi. Sayfa:689 ; müteremrim


Lugatı naci sözlüğü müteremrim maddesi. osmanlıcada müteremrim ne demek, müteremrim anlamı manası, müteremrim osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müteremrim hakkında bilgi. Arapça müteremrim ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müteremrim anlamı.

مترمرم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مترمرم يقول ما التركية . معنى مترمرم اللغة التركية

مترمرم می گویند آنچه ترکیه. معنای مترمرم زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195