متزاحم - mütezahim

لغت ناجي - Lugat-i Naci متزاحم maddesi. Sayfa:690 ; mütezahih , mütezahim


Lugatı naci sözlüğü mütezahih maddesi. osmanlıcada mütezahih ne demek, mütezahih anlamı manası, mütezahih osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütezahih hakkında bilgi. Arapça mütezahih ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütezahih anlamı. , mütezahim

متزاحم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متزاحم يقول ما التركية . معنى متزاحم اللغة التركية

متزاحم می گویند آنچه ترکیه. معنای متزاحم زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196