متزايد - mütezayid

لغت ناجي - Lugat-i Naci متزايد maddesi. Sayfa:690 ; mütrzayid , mütezâyid


Lugatı naci sözlüğü mütrzayid maddesi. osmanlıcada mütrzayid ne demek, mütrzayid anlamı manası, mütrzayid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütrzayid hakkında bilgi. Arapça mütrzayid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütrzayid anlamı. , mütezâyid

متزايد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متزايد يقول ما التركية . معنى متزايد اللغة التركية

متزايد می گویند آنچه ترکیه. معنای متزايد زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192