متزلزل - mütezelzil

لغت ناجي - Lugat-i Naci متزلزل maddesi. Sayfa:690 ; mütezelzil , mütezellil


Lugatı naci sözlüğü mütezelzil maddesi. osmanlıcada mütezelzil ne demek, mütezelzil anlamı manası, mütezelzil osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütezelzil hakkında bilgi. Arapça mütezelzil ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütezelzil anlamı. , mütezellil

متزلزل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متزلزل يقول ما التركية . معنى متزلزل اللغة التركية

متزلزل می گویند آنچه ترکیه. معنای متزلزل زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196