متسجد - müteseccid

لغت ناجي - Lugat-i Naci متسجد maddesi. Sayfa:691 ; müteseccid


Lugatı naci sözlüğü müteseccid maddesi. osmanlıcada müteseccid ne demek, müteseccid anlamı manası, müteseccid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müteseccid hakkında bilgi. Arapça müteseccid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müteseccid anlamı.

متسجد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متسجد يقول ما التركية . معنى متسجد اللغة التركية

متسجد می گویند آنچه ترکیه. معنای متسجد زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194