متعاضد - müteazid

لغت ناجي - Lugat-i Naci متعاضد maddesi. Sayfa:696 ; müteâdid , müteârıd


Lugatı naci sözlüğü müteâdid maddesi. osmanlıcada müteâdid ne demek, müteâdid anlamı manası, müteâdid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müteâdid hakkında bilgi. Arapça müteâdid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müteâdid anlamı. , müteârıd

متعاضد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متعاضد يقول ما التركية . معنى متعاضد اللغة التركية

متعاضد می گویند آنچه ترکیه. معنای متعاضد زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194